Sprzedaż spółdzielczego własn. prawa do lokalu

Wymagane dokumenty:

 1. zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu,
 2. podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów:
  • przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny,
  • umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  • prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 3. odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
 4. dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),
 5. wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
 6. warunki i data wydania lokalu,
 7. nr konta bankowego,
 8. dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS, REGON, NIP.

Udzielenie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

PDF Pobierz lub drukuj