Wymagane dokumenty – notariusz Lubin

W celu dokonania dowolnej czynności notarialnej (na przykład zawarcia aktu notarialnego, poświadczenia zgodności odpisu dokumentu, poświadczenia podpisu, sporządzenia testamentu) należny posiadać przy sobie:

  • w przypadku osoby fizycznej dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, kartę pobytu),  jeżeli osoba działa jako pełnomocnik należny posiadać pełnomocnictwo,
  • w przypadku osoby prawnej niezbędne dodatkowo są: aktualny odpis z KRS oraz umowa spółki, jeżeli w imieniu osoby prawnej działa pełnomocnik należny posiadać pełnomocnictwo.

Do dokonania jakiejkolwiek czynności notarialnej niezbędne jest przedłożenie kompletu odpowiednich dokumentów w oryginałach. Ich weryfikacja przez notariusza pozwoli stwierdzić, czy są one wystarczające do sporządzenia danej czynności. 

PDF Pobierz lub drukuj