Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego Kancelaria Notarialna obsługuje wyłącznie interesantów umówionych uprzednio telefonicznie lub e-mailowo Zabezpieczenia należytego wykonania zobowiazań | KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE – NOTARIUSZ JOANNA DROZD <!-- 46pIxu4K-qMA8-5l51-4JkQ8Ef4 -->

Zabezpieczenia należytego wykonania zobowiazań

Czynności dot. zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań:

  • akty notarialne poddania się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c.) – oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji co do obowiązku wydania rzeczy lub zapłaty sumy pieniężnej – instytucja poddania się egzekucji w akcie notarialnym przez dłużnika uwalnia wierzyciela od konieczności wytaczania procesu zmierzającego do uzyskania tytułu egzekucyjnego (wyroku sadu) np. co do zapłaty czynszu najmu, wydania przedmiotu najmu, w tym najmu okazjonalnego, zwrotu pożyczki, zapłaty alimentów,
  • oświadczenia o ustanowieniu hipoteki – nie tylko na zabezpieczenie kredytów bankowych, mianowicie na mocy oświadczenia o ustanowieniu hipoteki dłużnik obciąża nieruchomość ograniczonym prawem rzeczowym, na mocy którego wierzyciel ma pierwszeństwo zaspokojenia swoich należności z tej nieruchomości przed innymi wierzycielami,
  • notarialne poświadczenia własnoręczności podpisów na dokumentach (wekslach, kontraktach,  umowach np. najmu, dzierżawy, pożyczki – poświadczenie takie ma moc dokumentu urzędowego, co potęguje jego walory dowodowe w postępowaniu sadowym,
  • notarialne poświadczenie daty okazania dokumentu – urzędowe potwierdzenie istnienia dokumentu w dacie okazania go notariuszowi, przy czynnościach prawnych, dla których przepisy prawa przewidują formę pisemna z datą pewną,
  • depozyty pieniężne – przyjmowanie przez notariusza środków pieniężnych na rachunek depozytowy kancelarii poprzedza sporządzenie protokołu przyjęcia depozytu, w którym określa się warunki wypłaty przez notariusza zdeponowanych środków osobie wskazanej przez składającego (beneficjentowi).