Wymagane dokumenty

W celu dokonania dowolnej czynności notarialnej (na przykład zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, poświadczenia zgodności odpisu dokumentu, poświadczenia podpisu, sporządzenia testamentu) należy przedłożyć:

  • w przypadku osoby fizycznej dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu),  jeżeli osoba działa jako pełnomocnik należy przedłożyć pełnomocnictwo,
  • w przypadku osoby prawnej niezbędne dodatkowo są: aktualny odpis z KRS oraz umowa spółki, jeżeli w imieniu osoby prawnej działa pełnomocnik należy przedłożyć pełnomocnictwo.

Do dokonania jakiejkolwiek czynności notarialnej niezbędne jest przedłożenie kompletu odpowiednich dokumentów w oryginałach. Ich weryfikacja przez notariusza pozwoli stwierdzić czy są one wystarczające do sporządzenia danej czynności. Dokumenty winne byc przedłożone kilka dni przed ustalonym terminem, co zagwarantuje sprawna obsługę.